Танай байгууллага дээр гарч байгаа IT-н асуудалуудыг хямд зардалаар гэрээт инженерийн үйлчилгээ авч шийдүүлмээр байна уу ?

–> Гэрээт IT инженерийн тухай файл

© Yokozunanet LLC.